ProsjektLogg

Dette har skjedd, og dette skal skje.

Forskningsprosjekt var i gang fra begynnelsen av september 2020. Her er en gjennomgang av hva som har skjedd, hva som skal skje fram til våren/sommeren 2021.

Publisert: 5. november 2020 Sted: Hønefoss

De siste månedene har vært unormale for alle. Korona-pandemien har også påvirket vårt prosjekt.  Fysiske møter og samlinger har blitt digitale.  Mye har blitt utsatt. Kommunene vi samarbeider med har fått nye og presserende utfordringer.  

Under følger en oversikt over noe av det som har skjedd, og som skal skje i prosjektet fram til våren/sommeren 2021. Her er det verdt å merke seg at aktivitetene handler om to ting:
a) Forskningsprosjektet
b) Innovasjonsprosjektet.

 

Forskningsdelen:

Forskningsprosjektet dreier seg primært om å forberede, gjennomføre og analysere minimum fem utsendelser med spørsmål som de fem kommunene, skolene og ungdomsrådene gjennomfører.  Erfaringene og tilbakemeldingene fra spørsmålsrundene er utgangspunktet for jobben forskerne skal gjøre. Forskningsprosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd, og av selskapet PostLocal.  Sistnevnte står bak utviklingen av verktøyet og metoden "GiMening™".

Målet med forskningsprosjektet er å finne flere svar på hvordan unge blir engasjerte og deltagende medborgere, og i hvilken grad vårt verktøy og våre metoder skaper gir effekt.

Innovasjonsdelen:

Innovasjonsdelen av prosjektet er et tilbud til kommuner, ungdomsråd og skoler om å legge til rette for aktiviteter, foredrag, workshops, temadager, utflukter o.l, som kan være  inspirerende og interessante. 

Det er opp til den enkelte samarbeidspartner om de ønsker å gjennomføre innovasjonsprosjekter eller ikke.  Innovasjons-delen av prosjektet er støttet av DnBs Sparebankstiftelse og av Fylkesmannen i Viken. Støtten vil bidra til å realisere aktiviteter og prosjekter som styrker kommunene, skolene og ungdomsrådets arbeid med å gjøre demokratiet "great again" - mot unge.

Dette har skjedd og dette skal skje fram til sommeren 2021:

SEPTEMBER 2020:
Oppstart i forskningsprosjektet:
I september startet forskerne Sønderskov og Ulla Higdem med å intervjue politikere, elever, lærere og ungdomspolitikere. Cirka 30 politikere, lærere, elever og ungdomspolitikere ble intervjuet.  Målet var å samle tanker, ideer og holdninger til prosjektet ved oppstarten. Forskerne kaller dette en "0-punktsmåling". Intervjuene skal følges opp med tilsvarende intervjuer i bakkant av forskningsprosjektet. (innen september 2022)

Forberedelser kommuner, skoler og ungdomsråd:
I september startet jobben med å forberede skoler, elevråd, ungdomsråd og kommuner. Det ble gjennomført oppstartsmøter og workshops med noen av samarbeidspartnerne, og det ble lagt en plan for å fullføre dette. Målet er å ha gjennomført oppstartsmøter/workshops med alle kommuner, skoler og ungdomsråd innen 15 desember  2021.

Framdrift teknisk utvikling:
I september besluttet vi å videreutvikle de tekniske verktøyene. Målet var å forenkle den digitale plattformen og løsningen ytterligere. Utviklingen handler om å tilby fremtidige kunder muligheten for å definere spesifikke målgrupper, og kunne kombinere åpne og lukkede samfunn. Et eksempel på et lukket samfunn er en skole.  Et eksempel på et åpent samfunn, er en kommune, der man ønsker å gi alle interesserte muligheten for å delta i dialogen. Den tekniske utviklingen ferdigstilles innen 1. februar 2021. Fra februar 2021 vil det tekniske verktøyet fungere sømløst - både i åpne og lukkede samfunn.

_______________________________________________________________________________________

 OKTOBER 2020:
Framdrift i forskningsprosjektet:
Transkribering og analyser av intervjuene startet i oktober. Sønderskov & Higdem har ansvaret for analysene. Resultatene legges fram i løpet i november/desember 2021. Prosjektet har tatt høyde for at  innspill fra samarbeidspartnerne kan kreve tekniske, praktiske og strategiske justeringer i konseptet - før oppstarten av spørsmålsrundene 1.2. 2021.

Forberedelser kommuner, skoler og ungdomsråd:
I Oktober startet oppstartsmøter og workshops med eleveråd, skoler, kommuner og ungdomsråd med mål om å gjennomfør 15 oppstartsmøter (i alle fem kommuner, skoler og ungdomsråd) før årskiftet 2020/2021.

I oktober etablerte prosjektet en "ung arbeidsgruppe". Gruppen blir prosjektets spydspiss mot våre samarbeidspartnerne.  Målet er å komme tettest mulig på våre samarbeidspartnere - også aldersmessig. (Se egen sak) 

Teknisk utvikling:
I oktober fortsatte den tekniske utviklingen, med mål om ferdigstillelse innen 1.2. 2021. Arbeidet med å utvikle en prosjekt-web startet. Denne lanseres i løpet av November.

_______________________________________________________________________________________ NOVEMBER 2020:
Framdrift i forskningsprosjektet:
I november fortsatter jobben med å systematisere og analysere intervjuene. 

Framdrift kommuner, skoler og ungdomsråd:
I november fortsetter oppstartsmøter og workshops med eleveråd, skoler, kommuner og ungdomsråd. Her drøftes også mulige innovasjonsprosjekter.

Framdrift teknisk utvikling:
I november fortsatter den tekniske utviklingen. Foreløpige designskisser og tekniske løsninger ble presentert tidlig i november. Porosjekt-webben lanseres medio November

_________________________________________________________________________________________________

 DESEMBER 2021:
Framdrift i forskningsprosjektet:
Desember 2020 er deadline for å gjennomgå intervjuene og tilbakemeldingene  fra respondentene, og vurderingen av eventuelle behov for korringeringer i den tekniske og metodiske løsningen.

Framdrift kommuner, skoler og ungdomsråd:
Desember 2020 er deadline for gjennomføringen av oppstartsmøter/Workshops.  I løpet av desember 2020 skal videre framdrift være avtalt med de 15 samarbeidspartnerne.  Den videre framdriften vil handle om å avklare hvilke spørsmål samarbeidspartnerne ønsker å stille (mellom 1.2. 2021 og 17.5.2021) 

Framdrift teknisk utvikling:
Desember er deadline for å beslutte hvilke de tekniske og metodiske justeringer vi ønsker å gjøre på bakgrunn av tilbakemeldingene vi har fått fra samarbeidspartnerne. Den tekniske løsningen skal ferdigstilles innen 1.2. 2021

_________________________________________________________________________________________________

 JANUAR 2022:
Framdrift i forskningsprosjektet:
Januar er deadline for å avklare hvilke temaer og spørsmål samarbeidspartnerne ønsker å stille. Vi bør minimum bestemme innholdet av den første spørsmålsrunden. Forskerne deltar som fler på veggen i noen av møtene med samarbeidspartnerne

Framdrift kommuner, skoler og ungdomsråd:
Januar 2021 er deadline for gjennopmføring av workshoper. I løpet av januar 2022 har gjennomført prosesser med de 15 samarbeidspartnerne, som har resultert i en plan for gjennomføringen av fem spørsmålsrundene som er målet for forskningsprosjektet. Disse fem spørsmålsrundene skal foregå mellom 1. februar og skal våre avsluttet før 17. mai 2022. 

I kommunene er det Ordføreren (på vegne av de folkevalgte) som er avsender for fem spørsmålsrunder beregnet på unge innbyggere .  Vi tenker oss respondenter i alderen mellom 15 og 25 år.  Antall respondenter skal minimum være 50 personer, men kan gjerne være flere. Målet er å finne fram til tematikk og spørsmål som er interessante både for politikerne og for respondentene. Målet er videre å sørge for gode prosesser der svarene fra respondentene blir gjennomgått med de folkevalgte. En workshop med de folkevalgte der dette er tematikken avtales.

I ungdomsrådene er det lederen av ungdomsrådet (på vegne av ungdomsrådet) som er avsender. Disse spørsmålene skal gå ut til unge innbyggere i kommunen. Antall respondenter skal minimum være 50 personer, men kan gjerne være flere. Målet er å finne tematikk og spørsmål som er interessante for ungdomsrådet og respondentene. Målet er videre å sørge for gode prosesser der svarene fra respondentene blir gjennomgått med ungdomsrådet. En workshop der dette er tematikken avtales.

I skolene kan elevrådsleder (på vegne av elevrådet) være avsender for de fem spørsmålsrundene. Rektor (på vegne av skolens ledelse)  kan også være avdender for spørsmål. Spørsmål stilt i samarbeid mellom rektor og elevrådsleder, er også et alternativ.  Antall respondenter skal minimum være 50 personer. Vi håper imidlertid at skolen ønsker å legge til rette for at alle elevene (som vil) på skolen kan delta

Framdrift teknisk utvikling:
I januar skal den tekniske løsningen ferdigstilles. 

___________________________________________________________________________________________

FEBRUAR 2021:
Framdrift i forskningsprosjektet:
Forskerne deltar på de møtene de ønsker å delta på ute hos samarbeidspartnerne.

Framdrift kommuner, skoler og ungdomsråd:
I februar 2021, starter jobben med å sende ut de første spørsmålsrundene.  Det gjennomføres workshoper som finner tema og spørsmål. Fem spørsmåløsrunder fordeles i perioden fram mot 17.5 2021.  I løpet av en workshop er målet å finne de fem temaene og spørsmålene. Det er opp til den enkelte kommunen, skolen og ungdomsrådet om de ønsker å gjøre dette komprimert (feks sende ett spørsmål ukentlig i fem påfølgende uker) eller om de ønsker å fordele spørsmålene fram mot 17.5. 2021. 

Framdrift teknisk utvikling:
Vi tar høyde for at spørsmål og behov for tekniske tilpassninger vil oppstå når verktøyet blir tatt i bruk fra 1.2. 2021.

__________________________________________________________________________________________________

 MARS 2021:
Framdrift i forskningsprosjektet:

Framdrift kommuner, skoler og ungdomsråd:
I Mars 2021, fortsetter jobben med å sende ut spørsmålsrundene fra kommunene, ungdomsrådene og skolene. I en workshop samles tilbakemeldingene fra alle spørsmålsrundene kommunen, ungdomsrådet eller skolen har sendt ut. Denne gjennomføres før 17.5. 2021

Framdrift teknisk utvikling:
Vi tar høyde for at spørsmål og behov for tekniske tilpassninger vil oppstå når verktøyet blir tatt i bruk fra 1.2. 2021.

__________________________________________________________________________________________________

 APRIL 2021:
Framdrift i forskningsprosjektet:

Framdrift kommuner, skoler og ungdomsråd:
Jobben med å sende ut  spørsmålsrundene fra kommunene, ungdomsrådene og skolene fortsetter. I en workshop samles tilbakemeldingene fra alle spørsmålsrundene kommunen, ungdomsrådet eller skolen har sendt ut. Denne gjennomføres før 17.5. 2021

Framdrift teknisk utvikling:
Vi tar høyde for at spørsmål og behov for tekniske tilpassninger vil oppstå når verktøyet blir tatt i bruk fra 1.2. 2021.

_________________________________________________________________________________________________

 MAI 2021:
Framdrift i forskningsprosjektet:

Framdrift kommuner, skoler og ungdomsråd:
Jobben med å sende ut  spørsmålsrundene fra kommunene, ungdomsrådene og skolene nærmer seg deadline (17.5. 2021). I en workshop samles tilbakemeldingene fra alle spørsmålsrundene kommunen, ungdomsrådet eller skolen har sendt ut. Denne gjennomføres før 17.5. 2021.

Framdrift teknisk utvikling:
Spørsmål og behov for tekniske tilpassninger vil kunne oppstå.

__________________________________________________________________________________________________

 JUNI 2021:
Framdrift i forskningsprosjektet:

Framdrift kommuner, skoler og ungdomsråd:
Erfaringer, data og tilbakemeldinger fra aktivitetene i kommuner, skoler og ungdomsråd samles, systematiseres og gjennomgås

Framdrift teknisk utvikling:
Spørsmål og behov for tekniske tilpassninger vil kunne oppstå.

__________________________________________________________________________________________________

 JULI 2022:
Sommerferie. Oppstart 2. fase av forskningsprosjektet 15.08.2021.PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg